Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Buro van Blijderveen – Bouwkundig teken- en adviesburo

Artikel 1 Partijen en begrippen
1.1 Onder 'Opdrachtnemer' wordt verstaan: De Vennootschap onder Firma, Bouwkundig Adviesburo Van Blijderveen, gevestigd te Ingen, ingeschreven in de KvK onder nummer 30276792.
1.2 Onder 'Opdrachtgever' wordt verstaan, de (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt terzake het tot het verrichten van diensten, welke door Opdrachtnemer wordt aanvaard.
1.3 Onder 'Overeenkomst' wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen afspraken met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van de voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden alleen indien deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
2.3 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel van een overeenkomst nietig of vernietigbaar is op grond van toepasselijk Nederlands recht, dan blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen omtrent de nietige of vernietigbare bepalingen in overleg treden en een toegestane bepaling overeenkomen welke zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij de aanbieding anders vermeldt.
3.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om haar moverende redenen een aanbieding in te trekken, zonder daarvoor op enige wijze jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever, dan wel indien Opdrachtnemer uitvoering geeft aan de tussen partijen overeengekomen afspraken.
3.4 Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer.
3.5 Aan informatie in offertes, prospect, folders, artist-impressions en informatiemateriaal van Opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht veronderstellen. Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in voorkomend geval volgens in overleg met de wederpartij schriftelijk vastgestelde afspraken en procedures. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hebben de verplichtingen van Opdrachtnemer betrekking op een inspanningsverbintenis.
4.2 Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Een overeengekomen levertijd wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van overeenkomen en het moment waarop alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn gekomen.
4.3 Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem ter beschikking te stellen informatie op passende wijze, tijdig en correct aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat Opdrachtnemer haar werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden Is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door Opdrachtgever onjuiste of niet tijdig verstrekte gegevens.
4.4 Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Intellectueel eigendom
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen, programmatuur enz.
5.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
5.3 Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer, en mag door Opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

 

5.4 Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 6 Reclame
6.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer geen beroep meer doen. indien hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.
6.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren in alle gevallen door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
7.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven.
7.3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
7.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze bij die derden mocht ontstaan door de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
8.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
8.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
8.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 8.4 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
8.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht, exclusief BTW, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien er sprake is van periodieke facturering, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogte de optelsom van de laatste 2 facturen, gerekend over een maximale termijn van twee maanden.
8.6 De beperkingen in de aansprakelijkheid gelden tevens voor de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 8.7 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die gerelateerd zijn aan de advieswerkzaamheden verricht uit hoofde van de opdracht aan de adviseur.
8.8 Indien voor de uitvoering van bepaalde diensten of werken derden zijn ingeschakeld, en deze derden een overeenkomst met Opdrachtgever zijn overeengekomen, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van die derden.
8.9 Opdrachtgever is gehouden tot het binnen redelijke termijn aanspreken van Opdrachtnemer tot schadevergoeding, waarbij als redelijke termijn 12 maanden na ontdekking van de schade als redelijk dient te worden geacht. Na verloop van de redelijke termijn heeft opdrachtgever geen recht meer op vergoeding van schade.
8.10 Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen.
8.11 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien hij zelf aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan.
8.12 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 8.13 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade c.q. gevolgschade.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer (doch niet uitsluitend) begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie der toelevering, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van Opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers, gelden als overmacht en geven Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
9.2 In geval van tijdelijke overmacht heeft Opdrachtnemer het recht naar keuze óf de prestatie gedurende die tijd

 

op te schorten of de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10 Betaling en honorarium
10.1 Betaling dient te geschieden netto, uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen te factureren.
10.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer handelsrente (ingevolge artikel 6:119a en 120 lid 2 BW) verschuldigd.
10.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 10.3, met een minimum van € 125,00. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
10.5 Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk Bestede uren, waarbij het honorarium wordt berekend volgens de overeengekomen uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. De registratie en administratie van Opdrachtnemer is in alle gevallen bindend voor Opdrachtgever. Partijen kunnen in afwijking van voornoemde uitsluitend schriftelijk een vast honorarium afspreken.

Artikel 11 Opschorting, verrekening en ontbinding
11.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.
11.2 In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst (tussentijds) geheel of gedeeltelijk - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is - buitengerechtelijk te ontbinden;
a. indien Opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
b. indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
c. indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d. Indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal schieten. Het voorgaande geldt ook indien de opdracht voor bepaalde duur geldt en door volbrenging eindigt, en laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet.
11.3 Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
11.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dal geval aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtnemer.

Artikel 12 Opzegging
12.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gerechtigd om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen. Ten aanzien van opzegging door Opdrachtgever, geldt het bepaalde in lid 3, 4 en 5 van dit artikel.
12.2 De opzegging kan alleen schriftelijk en aangetekend plaatsvinden.
12.3 Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te voldoen, binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn.
12.4 De schadevergoeding bedoeld in lid 3 van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, evenals 30% van het resterende deel van het honorarium welke de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
12.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer toerekenbaar zijn.

Artikel 13 Uitbesteding door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. De bepalingen van tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer blijven alsdan onverkort van toepassing, tenzij partijen schriftelijk afwijkende afspraken vastleggen.

 

Artikel 14 Inschakelen van derden door en in opdracht van Opdrachtgever
14.1 Partijen hebben de mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door een derde, waarbij deze derde in uitdrukkelijke (en schriftelijke) opdracht van Opdrachtgever handelt. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever advies verstrekken inzake de inschakeling van een derde partij, doch Opdrachtgever sluit zelf een overeenkomst met deze derde partij en blijft verantwoordelijk ten aanzien van de verrichtingen van de ingeschakelde derde partij.
14.2 Indien er sprake is van bouwbegeleiding door Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever er voor te zorgen dat de door Opdrachtgever ingeschakelde derde partij aanwijzingen van Opdrachtnemer opvolgt, welke betrekking hebben op de algemene voortgang van de uitvoering van het project.

Artikel 15 Vergunningstrajecten
15.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat Opdrachtnemer Opdrachtgever ondersteunt bij een (bestuursrechtelijk) vergunningstraject. Opdrachtnemer handelt daarbij enkel als adviseur en begeleider. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor tijdige indiening van stukken, betaling van eventuele leges en opvolging van vergunningsvoorschriften.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen door de bevoegde rechter worden beslist.
16.2 Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vastgesteld te Ingen op 18 mei 2015

 

Rijnstraat 7
4031 KJ INGEN
Tel.nr.; 0344 - 60 66 86 / 06 - 51 72 48 27
Mail: info@burovanblijderveen.nl